1. Hjem
  2. Plante- og dyreliv

Plante- og dyreliv

Børgefjells fjell, vann og vassdrag er gode områder å leve og finne mat i for dyr og fugler.
a

Meny

NN_logo_Dovrefjell_nasjonalparkstyre_svart
M

Meny

Fjellreven

Hvis du skulle være så heldig å få øye på fjellreven, er det bare å nyte øyeblikket og så gå rolig videre. Fjellreven har vært fredet siden 1930, men lave bestander gjør at den kjemper for å overleve i norsk natur. I Børgefjell har fjellreven greid å overleve uten støttetiltak som fôring og utsetting av dyr.

Fugler

Fugl knyttet til våtmark trives spesielt godt i Børgefjell. Fuglelivet er særlig rikt rundt Tiplingan og nedre del av Simskardelva. Den vanligste rovfuglen i nasjonalparken er fjellvåk, men også snøugle, den mektige kongeørna og andre rovfugler hekker her. Bestandene av li-og fjellrype kan enkelte år være tallrike i nasjonalparken. I hekke-og yngletida er det viktig å vise ekstra hensyn når du ferdes i området.

Rovdyr

Jerven er det rovdyret som det er størst sjanse å se spor etter i nasjonalparken. Bjørn og gaupe er streifdyr i området. Rødrev, mår, røyskatt og snømus er andre vanlige, men mindre rovdyr i området.

Tamrein

Børgefjell er et viktig vår-sommer-og høstbeiteområde for tamrein. På våren flyttes reinflokkene hit for å kalve og spise gress og urter gjennom sommeren.

I mai og juni fødes kalvene som lever sitt første halvår her før de flyttes til vinterbeite. I nordre del er det helårsdrift, noe som betyr at rein kan oppholde seg i området hele året. Tamreindrift er den viktigste næringen i nasjonalparken.

To personer på vandring i fjellet

Planter

Et karrig jordsmonn til tross, i Børgefjell er det registrert om lag 300 plantearter. Skogsgrensa går 500–600 meter over havet, og skogen består for det meste av bjørk, men det er også gran-og furuskog ved Namsvatnet, Namskroken, Susendal og Simskardet. Myra er fast å gå på, og vegetasjonen er preget av at tamrein har beitet i området i hundrevis av år. På fjellet dominerer heivegetasjon, med mye starr-og blåbærhei. I vierkrattene er det yrende liv. Børgefjell har mange myrområder. I myra finner du rome, blåtopp og bjønnskjegg som gjør myrene faste å gå på.